Poradenství

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY – školní rok 2024/2025

(stav k 22. 1. 2024)

Video, jak vyplnit přihlášku na SŠ.

(stav k 10. 1. 2024)

Dne 1. ledna 2024 nabývá účinnosti novela školského zákona a nová vyhláška týkající se změn v přijímacím řízení na střední školy. 

Informační balíček, tedy metodické a informační materiály, tiskopis přihlášky a další formuláře, videotutoriály a další informace k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a konzervatoří naleznete na webových stránkách:

https://www.prihlaskynastredni.cz/

Další informace naleznete i na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Detailnější informace dostanou vycházející žáci v hodinách Volby povolání. Pro zákonné zástupce bude během ledna informační schůzka, o termínu vás budeme co nejdříve informovat.

(stav k 13. 11. 2023)

Přijímací řízení do středních škol čeká v tomto školním roce digitalizace.

Na přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou se prozatím nic nemění. Uchazeči podávají až dvě papírové přihlášky nejpozději do 30. listopadu.

Termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

pátek 12. dubna 2024 a pondělí 15. dubna 2024

Změny se budou týkat všech oborů vzdělání, tj. maturitních i nematuritních.

Změny se projeví především v tom, že:

 1. Uchazeč bude mít možnost podat až 3 přihlášky.
 2. Pořadí škol na přihlášce bude závazné, od podání přihlášky nebude možné již toto pořadí měnit.
 3. Uchazeč bude přijat pouze na jednu školu (na základě úspěšnosti a preference).
 4. Přihlášky se budou podávat elektronicky (prostřednictvím Identity občana), ale zůstane zachována i možnost podat klasické papírové přihlášky.
 5. Termín pro podání přihlášky od 1. února 2024 do 20. února 2024.
 6. Každý uchazeč bude mít možnost konat JPZ 2x, a to i v případě, že se hlásí pouze do jednoho maturitního oboru (např. zbývající 2 přihlášky podá do nematuritních oborů).
 7. Školy, na kterých bude uchazeč konat JPZ, stanoví CERMAT, a to s ohledem na vytíženost škol či vzdálenost školy od místa bydliště uchazeče.
 8. Školní přijímací zkouška může být konána i před termínem JPZ.
 9. Výsledky přijímacího řízení vyhodnotí informační systém, který bude spravovat CERMAT. Ten na základě prioritizace přiřadí uchazeče do konkrétních škol.
 10. Známky ze ZŠ nebudou povinným kritériem.
 11. Zápisový lístek se podávat nebude.
 12. Stejným způsobem proběhnou první dvě kola přijímacího řízení. Druhé kolo bude vyhlášeno až po uzavření kola prvního.
 13. V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek JPZ z kola prvního.
 14. Příp. třetí a další kola budou již v režii jednotlivých SŠ, nebudou realizována prostřednictvím elektronického systému a nebude omezen počet podaných přihlášek.

Informační zdroje

MŠMT připravuje informační kampaň, která bude spuštěna v průběhu listopadu. V rámci ní je počítáno s různými formami předávání důležitých informací. Půjde zejména o:

 • kontaktní kampaň ve všech krajích/krajských městech,
 • webináře, videa a tutoriály,
 • profesionální helpdesk,
 • metodické a informační materiály pro školy, uchazeče i zákonné zástupce.

Všechny potřebné informace budou pro všechny shromažďovány na jednom místě, v nejbližších dnech budou spuštěny webové stránky, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Webové stránky:

https://infoabsolvent.cz/

https://www.atlasskolstvi.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/349-jednotna-prijimaci-zkouska-2024

https://www.sipkhk.cz/infoportal/

WEBOVÉ STRÁNKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Došlo ke spuštění webových stránek. Stránky budou hlavním zdrojem informací. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související.

Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

 • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
 • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
 • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
 • zveřejnění výsledků.

Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz.

TISK – „PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY – školní rok 2024/2025

TISK – „WEBOVÉ STRÁNKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ