UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ Z VYUČOVÁNÍ
 1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu (nemoc, vážné rodinné důvody), je jeden z rodičů povinen nejpozději do tří kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti žáka na vyučování.
 2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá jeden z rodičů o jeho uvolnění předem.
   
  Žáka uvolní:
  a) na jednu vyučovací hodinu příslušný vyučující
  b) na jeden den třídní učitel
  c) na dva a více dnů ředitel školy
 3. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování (návštěva lékaře apod.), je nutné, aby si ho buď osobně vyzvedli rodiče (zákonní zástupci) nebo aby dítě předalo vyučujícímu písemnou žádost rodičů, která bude obsahovat datum, čas, důvod uvolnění, podpis (shodný s podpisovým vzorem uloženým u třídního učitele) a prohlášení, že žadatel přejímá od doby uvolnění za své dítě plnou odpovědnost.
 4. Žádost o uvolnění dítěte na více dnů podají rodiče prostřednictvím třídního učitele řediteli školy na formuláři, který dítě obdrží ve škole.